رد کردن لینک ها

فرم ثبت نام

مهلت ثبت نام به پایان رسید

Pro_League_Year_3

تیم های شرکت کننده

هنوز تیمی ثبت نام نکرده

قوانین مسابقه

فرمت مسابقات: 

 • Final Stage: Best of 5 
 • Time of the Day: Day 
 • HUD Settings: Competitive 

  

تنظیمات کلی بازی: 

 • Number of Bans: 4 
 • Ban Timer: 30 
 • Number of rounds: 10 
 • Attacker/Defender role swap: 1 
 • Overtime: 3 
 • Overtime Score Difference: 2 
 • Overtime role change: 1 
 • Objective rotation parameter: 2 
 • Objective Type Rotation: Rounds Played 
 • Attacker unique spawn: On 
 • Pick Phase Timer: 25 
 • 6TH Pick Phase: On 
 • 6TH Pick Phase Timer: 25 
 • Damage handicap: 100 
 • Friendly fire damage: 100 
 • Injured: 20 
 • Sprint: On 
 • Lean: On 
 • Death replay: Off  
 • GAME MODE: TDM BOMB 
 • Plant duration: 7 
 • Defuse duration: 7 
 • Fuse time: 45 
 • Preparation: 45 
 • Action: 180 

  

سایر قوانین 

 • تمامی کاراکتر های بازی قابل انتخاب می‌باشند 
 • مپ (Map)ها و اولویت Attack  و Defend بودن هر تیم بعد از مشخص شدن فرمت برگزاری مسابقات اعلام می‌شود.

لیست Map‌های مسابقاتی: 

 • Bank 
 • Border 
 • Club House 
 • Coastline 
 • Consulate 
 • Villa 
 • Oregon 

 

X